కబుర్ల కరచాలనం

కబుర్ల కరచాలనం

కబుర్ల కరచాలనం

 

అప్పుడే తొలివెలుగులు విచ్చుకుంటున్నాయి
కెంపురంగు ఆకసం ఒళ్ళు విరుచుకుంటోంది
ఇంపైన గాలి చుట్టేస్తుంటే
చుక్కలన్నీగూళ్ళకు చేరుకున్నాయి

చేరువైన దృశ్యాలు,చేరికగా మనుషులు మసలుతుంటే మారాము చేస్తావెందుకయా మనిషీ,మౌన భాష్యాలల్లటం మాని
కబుర్ల కరచాలనాలు చేయిక అంటూ
చల్లని ఆకాశం గోముగా చెబుతోంది

-సి.యస్.రాంబాబు

ఆడంబరం అంబరమైతే Previous post ఆడంబరం అంబరమైతే
ప్రేమో, పిచ్చో. ధారావాహిక- మొదటి భాగం Next post ప్రేమో, పిచ్చో. ? ధారావాహిక- మొదటి భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close