కలగంటి

కలగంటి

కలగంటి

నిను దరిచేర నిదురించితిని నయనజాక్ష..

నీ నయనంబు చూసి అశ్రుధారలాయే నారాయణా..

నీ చిద్విలాస రూపంబు చూడ కలగంటి…

నీ రూపు నిలిచే మదిలోన కలత నిదురలో కలగంటి కమలనయన..

– సూర్యక్షరాలు

కలగంటి Previous post కలగంటి
కలగంటినోయి Next post కలగంటినోయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *