కాలమా ఆగిపో

కాలమా ఆగిపో

కాలమా ఆగిపో

కాలమా ఆగిపో. ఎందుకు
అంత నిర్దయగా ఉంటావు.
మనుషులను మింగేస్తావు.
జ్ఞాపకాలనే మిగులుస్తావు.

నా బాల్యాన్ని నాకు ఇవ్వు.
నా తల్లిదండ్రులను ఇవ్వు.
నా కాలం హల్వాలా తినేసావు.
వార్ధక్యాన్ని నా ముందుంచావు.

మళ్ళీ ఆ రోజులు రావు కానీ
భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే
ఆశే నన్ను నడిపిస్తోంది.
ఆశ పడితే తప్పులేదు కదా.

 

-చలసాని వెంకట భానుప్రసాద్

ఉనికి దృశ్యం కాలేదు Previous post ఉనికి దృశ్యం కాలేదు
కాలం Next post కాలం

One thought on “కాలమా ఆగిపో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close