కన్నతల్లి

కన్నతల్లి

ముంజేతి కంకణము నకు
అద్ద మేల?
అమ్మతనం లోని కమ్మ
తనం,అమ్మ అందించు
అమృతం,

అమ్మ అందరికీ అమ్మే
అమ్మని మించిన దైవం ఏది
ఇలలో,
అమ్మ అపురూప
ప్రేమా భిమానాల నిధి

అమ్మ తోటి లోకం స్వర్గం
ఇష్టంలోకష్టం చూడక
ప్రాణాన్నిచ్చే బంగారు బొమ్మ
కడగండ్లలో కమ్మతనం పెంచు

మహాసాధ్వి,అమ్మ అత్యద్భుతం
అమ్మలేని ఇల్లు శూన్యం
అమృతం కన్నమిన్న అమ్మ!!

– కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *