కరగని హృదయం

కరగని హృదయం

కరగని హృదయం

 

ఆగని పయనానికి ఆయువునై..
సాగని గమ్యానికి తీరాన్నై..
ఏదో సాదించాలనే ఆరాటంలో..
మిగిలిపోయాను ఇలా బంధీగా..
నీ నిర్లక్ష్యపు వాకిట బందీనైన నేను..
మాటరాని బొమ్మనై ..
మూగబోయిన మది గదులను తెరవలేక ..
ప్రాణం ఉన్న శిలగా మారినా ..
కరగని నీ హృదయానికి ఏం తెలుసు ..
నే అనుభవించే వేదన.

 

-హైమ

 

స్త్రీ మూర్తి Previous post స్త్రీ మూర్తి
నిర్లక్ష్యం చేస్తే పోయేదే నీ ప్రాణం Next post నిర్లక్ష్యం చేస్తే పోయేదే నీ ప్రాణం

2 thoughts on “కరగని హృదయం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close