కష్టం

కష్టం

ఆకాశం లోని ఓ వెన్నలమ్మ
నీ అందం అపురమైనది
నిన్ను అందుకోవడం కష్టంతో కూడుకున్నది
నువ్వు ఇచ్చే వెలుగు మాకు చల్లనైనది..

– శ్రావణ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress