కష్టం

కష్టం

ఆకాశం లోని ఓ వెన్నలమ్మ
నీ అందం అపురమైనది
నిన్ను అందుకోవడం కష్టంతో కూడుకున్నది
నువ్వు ఇచ్చే వెలుగు మాకు చల్లనైనది..

– శ్రావణ్

Related Posts