కిరణాలు వదిలే సమయంలో

కిరణాలు వదిలే సమయంలో

కిరణాలు వదిలే సమయంలో

కిరణాల పాటు కన్నా పలుకులు ఉన్నాయి,
వెలుగు వెంటనే వచ్చేస్తుంది అలసిపోతున్న కాలు,
పలికించుకో వాటిని మనసులో ఉన్న మార్గం లో,
తిరిగి పోతే చాలు మెరుస్తుంది అందరు మన ప్రాణం లో.

కిరణాల మధ్య నుండి పరుగెత్తి ఉన్న చిగురు,
పసుపు, నీలాల మిశ్రమం కనిపిస్తుంది కళ్ళకి గుర్తుగా,
చిన్న చిన్న కిరణాలు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం పొందే అంశాలు,
అంతర్జాలం సంతోషంతో భరించే జీవితాన్ని సాధించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది.

కిరణాల వలె ప్రపంచం చాలా అలౌకికం,
ఆ కిరణాల ప్రభావం తో జీవితం ఉన్నా

సూర్యోదయం సమయం మరియు సూర్యాస్తమయం
దూరంగా ముందుకు వెళుతున్న తేజోమయ కిరణాలు
సున్నితం సుందరం కానీ మన కలల మీద పడుతున్న శాంతి మరియు నేర్చుకోవడం
ఆనందం తో మనసులో నిలబడుతుంది సమయంలో ఈ కిరణాల చిరునవ్వు చల్లని కవితలతో.

పూర్వదిశలో ప్రభాతకాలం సూర్యోదయం సమయం
చేపట్టుకోబెట్టి ముందుకు వెళుతున్న కిరణాలు చూసేవారికి నిజంగా ప్రేమ ప్రసన్నత అందాలని
మన హృదయాల దూరంలో వేసుకోవడం వల్ల అందమైన సంతోషాన్ని పొందుతుంది…

 

-మాధవి కాళ్ల

మనసు పలికే మౌనరాగం Previous post  మనసు పలికే మౌనరాగం
నవ్వు వెనుక Next post నవ్వు వెనుక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close