కిటుకులు

కిటుకులు

మారుపేరుగా ఉండాలి అంకిత భావానికి
జ్ఞానానికి ఉండకూడదు లోటు
ఉండాలి దిశా నిర్దేశం చేస్తూ విద్యార్థులకు
పలుకుదాం గట్టిగా ఉపాధ్యాయులందరికీ జేజేలు

– రామకూరు లక్ష్మీ మణి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *