కొల్లాయి గట్టి గా

కొల్లాయి గట్టి గా

 

కొల్లాయి గట్టిగా కట్టినాడయ్యా

రాట్నమే చక్కగా వడికి నాడయ్యా

వేరుశెనగతో కడుపు నింపుకొన్నా డయా

మేకపాలే తాగి బ్రతికే డయా

హింసలో బలమేది లేదన్నాడయా

అహింసయే గట్టి ఆయుధ మన్నాడయా

జాతివివక్షత తగదన్నాడయా

జాతి గౌరవం నిలుపమన్నాడయా

అండగ ప్రతిసమస్యకు ముందుగా నడిచాడయా

నడకలలో ,దండియాత్రలో దండయాత్ర చూపేడయా

మితములో మనుజహితము కలదన్నాడయా

మతపు గతుకులలో పడవద్దన్నాడయా

మూడు కోతులను ఎపుడూ ముందుంచాడయా

ముచ్చటగా నీతులే చెప్పే డయా

నేతలలో వేరుగా నిలిచాడయా
జాతిపితగా జనులలో పేర్గాంచడయా

– ఉపద్రష్ట సుబ్బలక్ష్మి

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *