కృష్ణాష్టమి

కృష్ణాష్టమి

కృష్ణాష్టమి

 

                                                                  కృష్ణాష్టమి

 

గమనిక:- అక్షరలిపి పోటీలకు పంపేవారు ఎన్ని కథలు అయినా పంపవచ్చు. ప్రతి కథనూ ప్రచురిస్తాము. పోటీల్లో గెలిచిన వాటిని ప్రకటించి, మిగిలిన వాటిని సాధారణ కథలుగా ప్రచురించడం జరుగుతుంది. రచనలు తిరిగి కోరేవారు మెయిల్ లో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. వచ్చిన రచనలు తిరిగి మీకు పంపడం కుదరదు. వాటిని మామూలు కథలుగా అక్షరలిపిలో ప్రచురిస్తాం. షరతులు వర్తిస్తాయి. 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *