లేఖ (కనిపించని ప్రేమ)

లేఖ (కనిపించని ప్రేమ)

లేఖ (కనిపించని ప్రేమ)

ప్రియా…!!

నయనాలనుంచి జాలువారుచుండె అశ్రువులు..

మదిలోతులనుంచి ఉబ్బికివచ్చుచుండె ఆక్రోసవ్యధలు..

జీవితగమనం అదుపుతప్పే దూరమవుచుండగా.

ప్రాణంవున్న జీవచ్ఛవమాయెను నా దేహం

– సూర్యక్షరాలు

ప్రేమ లేఖ Previous post ప్రేమ లేఖ
ప్లాసిబో Next post ప్లాసిబో

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *