లైఫ్

లైఫ్

మాట్లాడటం నేర్చుకోండి
లేదంటే లైఫ్ అంత వింటూనే ఉండాలి..

 

– శ్రావణ్

Related Posts