మానవుడు

మానవుడు

సమస్తజీవజాతులు నిర్భయముగా
మానవజాతి యన్నది స్వార్థంబుతో
ఎదిగినా, ఒదిగిన ఓర్వలేక
నిండినది అసూయాద్వేషంబుతో

నమ్మబలికిన మనుజుడే
నడి నిశీధిలో అఘాయిత్యంబుచే
పగ ప్రతికారంబుతో మోసంచేసే
అసూయా ద్వేషముతో నిండి

– హనుమంత

Related Posts