మాటల గారడి 

మాటల గారడి 

       సమాధానం లేని ప్రశ్న
ప్రశ్న: అంతకు ముందు నేనడిగిన ప్రశ్నల్లో ఆ
             ప్రశ్నకు నీ సమాధానం ఏమిటని
            ఇప్పుడునేనడుగు తున్న ప్రశ్న?
సమాధానం : అంతకు ముందు నీవడిగిన
                        ప్రశ్నల్లో ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం
                        చెప్పే ప్రశ్నే లేదని ఇప్పుడు
                        నీ వడుగు తున్న ప్రశ్నకు           
                        సమాధానం.
                           (అదే ఇంగ్లీషు లో)
Answerless- Question
  Question: what about the answer      
                    to the question in question
                    is my question now?
   Answer: No question of answering
                   the question in question is
                   the answer to the question
                   in question now.  
– రమణ బొమ్మకంటి 

Related Posts