మాటలు

మాటలు

మెచ్చుకోవడానికి మనసు రాకపోయినా,
నొప్పించడానికి మాటలు వదలకు!

-బి.రాధిక

Related Posts