మాతృత్వం

మాతృత్వం

*అమ్మ రుణం తీర్చలేనిది*
*అమ్మ త్యాగం మరువలేనిది*

*మరో జన్మంటూ ఉంటే*
*అమ్మలా పుట్టాలని*
*అమ్మలోని మాతృత్వపు అనుభూతి పొందాలని ఆశ*

– అంకుష్

Related Posts