మాటిస్తున్నా.!

మాటిస్తున్నా.!

నిశీధిలో నా నీడైనా నాతో ఉండదేమోగానీ నీ తలపులను విడువను
నిద్రలో శ్వాసనైనా ఆపుతానేమోగాని, నీ ఆలోచనను వదలను
వేకువనే నీ రూపం కళ్ల ఎదుట ఉందనే ఊహతోనే మేల్కొంటాను
నాతో నువ్ లేకున్నా నీకోసం నిత్యం ప్రేమతో కన్నీరొలుకుతుంటాను
నువ్ నాతో ఉంటే చాలు దేన్నయినా ఎదిరించగలననే ధైర్యం నాదంటాను
నీతో మాట్లాడితే చాలు ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తుంటాను
నీతో గడిపే ప్రతి నిమిషం అలా కరిగిపోకుండా ఆగిపోవాలని కోరుకుంటాను
కలల తీరం దాటని నా ఈ కన్నీటి ప్రేమను నీకు చెప్పాలనుకుంటాను
ఇలా కలలు కనే నా కళ్లు జీవితమంతా నీ కోసం ఎదురుచూస్తుంటాయని మాటిస్తున్నాను.!

– ది పెన్

Related Posts