మధుర క్షణాలు

మధుర క్షణాలు

మధుర క్షణాలు మదిలో ఉండగా..
మమతల కోవెల తలుపులు మూసిన…
మన్మధుడై … మన్నించగా..
మదినిండిన తలపులలో….

– మల్లి ఎస్ చౌదరి

Related Posts