మధురం

మధురం

జగత్తు లోని మహిమే
మకరందపు మాధుర్యం

రసాస్వాదన ఓ మధురం
అమ్మ లాలిపాట మధురం

మృధు భాషణం మధురం
నయనానందకర దృశ్యం
ఓ మధురం
పవిత్ర ప్రేమను పంచే
హృదయం ఓ మధురం
ప్రతిస్పందించే స్పర్శ
ఓ మధురం
అలరించే ఆట పాట
ఓ మధురం
రమణీయ దృశ్యం
కమనీయ కావ్యం
ఓ మధురం
పరవశించే ప్రకృతి
పరుగులు తీసే జలపాతం
ఓ మధురం
శ్రేష్ఠ మైన క్షీరం
చిన్న నాటి జ్ఞాపకాలు
ఓ మధురం
తీయని కలలు
వూహించని స్వప్నం
ఓ మధురం
క్షమించే క్షణం
వేచి చూచిన ఫలితం
ఓ మధురం
నీకు తెలియని నిజం
నీ భావనే నిజమైన

మధురాతి మధురం.

– జి జయ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *