మగువ

మగువ

మగువ

నిందించే సమాజం ఓ వైపు
ప్రశ్నించే కుటుంబం ఓ వైపు
నిత్యం భయపడే క్షణం ఓ వైపు
క్షణం క్షణం నరకం ఓ వైపు
రొజూ రోజుకు పెరిగి పోతున్న అన్యాయాలు ఓ వైపు
పెరుగుతున్న మ్రగాళ్ళు ఓ వైపు
కాకుళ్ళా పొడుస్తున్నా, తన
హక్కుల కోసం ప్రతిరోజూ
ప్రతి నిమిషం పోరాడుతూ
తన ఉనికిని చాటాలని
అనుకుంటున్న ఓ మహిళా
నీకు రక్షణ ఎక్కడుందో ఎవరికి తెలుసు,
ఇంట్లో, బయట, ఆఫీస్ లో
ఎక్కడా రక్షణ లేకుండా
నిమిషం నిమిషం
నిన్ను నువ్వు కాపాడుకుంటూ
నీకు నువ్వే రక్షణగా ఉంటూ
నీ ఉనికిని నువ్వే చాటుకునే
ఆత్రంలో ఎన్నో అవమానాలు
ఎదుర్కొంటూ పోరాడుతున్న
మగువా అందుకో అంతర్జాతీయ
మహిళా దినోత్సవ శుభాకంక్షలు
అందిస్తూ ఇకనైనా సమాజం
మారాలని, ఇకనైనా చట్టాలు
అనుకూలంగా రావాలని
మనస్పూర్తిగా కోరుకుంటూ
అందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు

– భవ్య చారు

మహిళ విలువ Previous post మహిళ విలువ
మహిళా శక్తి Next post మహిళా శక్తి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *