మహాకవి డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి

 మహాకవి డాక్టర్ సి.నారాయణరెడ్డి

యుగానికి ఒక్కరూ
కవితా సామ్రాజ్యానికి కిరీటి
సమాజాన్ని బాగు చేసిన వ్యక్తి
ఒక మంచి మనసున్న వ్యక్తి
కీర్తనలు మంచిగా రచించిన వ్యక్తి
సినీ రంగానికి ఇటు కవితా సమాజానికి
కలికితిరాయి
వేయి వెన్నెల నవతెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ
అభినవ కవిత వైతాళికుడు
ఆధునిక సమాజానికి కవిత సామ్రాజ్యానికి పితామహుడు
మంచితనానికి పెట్టింది పేరు
అతడే మన డాక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి గారు

-యడ్ల శ్రీనివాసరావు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *