మహిమాన్వితం

మహిమాన్వితం

మంచికి మారుపేరు
మనిషి హృదయం
మంచిని పంచు పెంచు
మానవత్వం అమ్మ నుండి

సంతరించిన అపురూప
కళా నైపుణ్యం ఆదరించడమే
అపురూపంగా అభిమానించడమే
పది కాలాలు జపించు

సకల కళ్యాణ నైజం
కమనీయం మది మెచ్చు
అందరిని ఏకం చేయు
సంకీర్తనం జీవితానికి.

ఆలంబన, అద్భుతాలు
సృష్టించి, సృష్టికే ప్రతిరూపం.
సృష్టిలో సర్వజీవులు
చైతన్యం విజృంభించగా

మనిషి మనుగడలో
ప్రతీ క్షణం ఆచరించ
మహిమాన్వితం అందరికీ
ఆనందదాయకం !!!

– కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *