మజిలీ

మజిలీ

నా మజిలీ ల ప్రయాణం
నీ కంటే ముందే వేచిన
అరుణోదయాన్ని అబ్బా
దీనికోసమే ఎదురుచూపు
శ్రుతి కలిపిన లోయ లైనా
పలికే చిరుగాలైనా
ఎక్కే ఏ మెట్టు అయినా
నిను చూసే ఆశా కిరణం
నీ లక్ష్యం నిన్ను నిలిపింది
నిండు గా నీ ముందు
తలుపు తెరచింది అదిగో
అదిగదిగో

– జి జయ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress