మనసు మాట

మనసు మాట

పెదవి దాటని మాట పదములై మారె ఈ పూట
మనస్సాక్షియే అక్షరమాలలై  మారగా

– రాం బంటు

Related Posts