మంచి మాట

మంచి మాట

గొప్పవాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు,

వ్యర్ధ మాటలతో సమయాన్ని వృధా చేయరు.

ఒక చీకటి రాత్రి పార్ట్ 6 Previous post ఒక చీకటి రాత్రి పార్ట్ 6
Next post ప్రేమ లేఖల పోటీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close