మంచి మాట

గొప్పవాళ్ళు మౌనంగా ఉంటారు,

వ్యర్ధ మాటలతో సమయాన్ని వృధా చేయరు.

Related Posts