మనోహరం

మనోహరం

మనోహరం

మస్తిష్కమున మేటి విషయాలు బోధచేయు,
మనసు రంజింపజేయు మనోహర రచనలను జేసి,
మాదుహృదయాలు గెలువుడీ కవితా వతంసులార,
మహాలక్ష్మి దేవి కృపకొరకు, శారదాదేవి నర్చించి..

– గోపీకృష్ణ వజ్జ్హ

గురిచూసి వదిలిన తూటాగా...!!! Previous post గురిచూసి వదిలిన తూటాగా…!!!
వేచి చూస్తున్నాను Next post వేచి చూస్తున్నాను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close