మనుషుల మధ్య

మనుషుల మధ్య

మనుషుల మధ్య

బాధ్యత లేని మనుషుల మధ్య ఉంటూ
బంధాలకి విలువ లేని మనుషుల మధ్య ఉంటూ
నా మీద నమ్మకం లేని మనుషుల మధ్య ఉంటూ
నా వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతి క్షణం నిందిస్తున్న మనుషుల మధ్య ఉంటూ
అందరూ నన్ను గుడ్డిగా నమ్మిస్తున్నా మనుషుల మధ్య ఉంటూ
మనసు అంతరంగాన తెలియని ఆందోళనకు లోనవుతూ
మనుషులను చదవలేని అవగాహన లేక
మనసు లేని మనుషుల మధ్య బ్రతుకుతున్నా
నీ మీద ప్రేమని మారిపోలేక
నాలో వేదనకి కారణం నువ్వే అని తెలిసి
వర్షిస్తున్న నా కన్నీళ్లను ఆపలేక
నింగి , నేల ఎలాగైతే కలవో
అలాగే మా ఇద్దరం కూడా కలిసి జీవించడం ఒక కలనే..
నా జీవితం చీకట్లనలుముతూ ఉంటే
ఎటువైపు నా ప్రయాణమో తెలియక
నీ జ్ఞాపకాల దారుల్లో విహరిస్తూ
కొన్ని సందర్భాల్లో మాట రాని ముగబోతుంది నా గొంతు…
నాకు విలువ లేని మనుషుల మధ్య జీవిస్తూ
ఉండడం చాలా కష్టం…

– మాధవి కాళ్ల

సాయిచరితము-198 Previous post సాయిచరితము-198
మనసులేని మనుషులు Next post మనసులేని మనుషులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close