మట్టి

మట్టి

ఏ మట్టికి మీరు జీవం పొశారో…

అదే మట్టి…

మిమ్మల్ని తనలో అత్యంత భద్రంగా దాచుకుంటుంది

మీ చివరి క్షణాలలో….

 

– సాయి ప్రియా

Related Posts