మిగిలిపోయా

మిగిలిపోయా

అమ్మ ఇచ్చిన జీవితమైనా

నీ చేత రాయబడిన గీతనై మిగిలిపోయా…!

 

– రాంబంటు

Previous post గుర్తులు
Next post చిత్ర పద్యం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *