మిగిలిపోయా

మిగిలిపోయా

అమ్మ ఇచ్చిన జీవితమైనా

నీ చేత రాయబడిన గీతనై మిగిలిపోయా…!

 

– రాంబంటు

Related Posts