మిమ్మల్ని మీరు జయించడం

మిమ్మల్ని మీరు జయించడం

ఇది నిజంగా ఒక సవాల్. మన గురించి మన గురించి మనకి అవగాహన ఉందా అనేది ముఖ్యం . అవగాహన ఉంటే తప్పులు దాచుకొని ఒప్పులు మాత్రం వెలుగులోకి తెస్తే చాలా తప్పు. సహజ సిద్ధంగా మనిషి కి ప్రతి మనిషికి మంచి చెడు రెండు రకాలు ఉంటాయి . అలాంటి పరిస్థితులు మన చెడు మనకు తెలుసుకొని దాని పీక నొక్కి భూస్థాపితం చేయాలి.

ఎలాగంటారా ! నేను ఉన్నాను నాకు ప్రపంచం అంతా మా అన్నలు అక్కలు లాగా ప్రేమ చూపేవాళ్ళే అనుకునే దాన్ని. ఇంట్లో వాళ్ళు మాట్లాడు , మాట్లాడు అంటే తెగ వాగేదాన్ని. అవతలి వాళ్లు వింటున్నారా లేదా అని చూడకుండా ఇప్పటికీ (ఆ వెధవ బుధ్ధి అప్పుడప్పుడు) నన్ను అధిగమిద్దామని ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ దాన్ని లొంగదీసేస్తుంటాను.

పూర్వం నిద్రలేచిన దగ్గర్నుంచి మళ్లీ రాత్రి నిద్రపోయే వరకు టైం దొరికి మనుషులు దొరికితే ఆపకుండా మాట్లాడేది. అలా మాట్లాడడంతో వెక్కిరించే వాళ్ళు హేళన చేసిన వారు అవమానం చేసిన వారు ఎందరో అందుకే ఇప్పుడు పూర్తిగా మాట్లాడాలనిపించదు. మాట్లాడాలన్నా భయం.

ఇంకొక దుర్గం ఉంది అది అందరూ మనవాళ్లే అని ఆత్మీయత భావం తో మాట్లాడి వాళ్ళు నన్ను పక్కకు తోసినప్పుడు, బాధ చెప్పలేను ఇన్ని మంచి అనుభవాలతో బుద్ధికి బాగా దెబ్బలు తగిలి జ్ఞానం వచ్చి ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నా ఎలా బతకాలి అని కాని చాలా ఆలస్యం అయింది జీవితం అంతే ఇంతకంటే ఏం చెప్పను.

– కె.కె.తాయారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *