మౌనం

మౌనం

ధరించాలి అని లేకపోయినా ధరించాను నేను….

ఒక ఆభరణం

దాని పేరు మౌనం…. 

– రాంబంటు

Related Posts