మౌనం

మౌనం

మనసు పలికే మౌన గీతం
మౌనం అర్ద అంగీకారం అంటారు పెద్దలు.

మౌనం ఒక మూగ భాష
మౌనం ఒక ధర్మ సందేహం
మౌనం ఒక ఆవేదన
మౌనం ఒక ఆరాధన
మౌనం ఒక ఆవేదన
మౌనం ఒక సంఘర్షణ
మౌనం ఒక నొప్పించే బాధ
మౌనం ఒక కొట్టని దెబ్బ
మౌనం ఒక వ్యధ
మౌనం ఒక హెచ్చరిక
మౌనం ఒక సన్నద్ధత
మౌనం ఒక తెలుపని యుద్దం
మౌనం ఒక తెలిపే నిరసన
మౌనం ఒక చప్పుడు
లేని అడుగులు
మౌనం ఒకఎదుటివారికి శిక్ష
మౌనం ఒక ఆపిన వేగం
మౌనం ఒక పరిణామం
మౌనం ఒక సందేశం
మౌనం ఒక ప్రతిస్పందన
మౌనం ఒక ఆలోచనల
సుడిగుండం
మౌనం ఒక దీక్ష
మౌనం ఒక ప్రార్థన
మౌనం ఒక సన్నద్ధత
మౌనం ఒక సత్య శోధన
మౌనం ఒక తెలుపని భావాల రూపం .

మౌనం ఒక యోగం
మౌనం ఒక భోగం .

– జి జయ

Previous post అబ్బి ఆశ!!
Next post నో రామా రావణ్స్ ఓన్లీ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *