మౌననికి మాటలొస్తే…

మౌననికి మాటలొస్తే…

నా మదిలో మెదిలిన భావాలన్నీ…
మౌనం అనే అంపశయ్య మీద
జీవచ్చవపు అంశాలయ్యాయి

మాటల జలాలను చిలకరించి
నా భావాలను బతికించాలో
కాలానికి రాజీపడి..వేదన చెందాలో…
మళ్ళీ ఆ మౌనంలోనే ఈ సంఘర్షణ

– కవనవల్లి

Related Posts