మునిమాపువేళ

మునిమాపువేళ

కోరికలు ఆకాశంలా విచ్చుకొన్నవేళ
తొలిమబ్బు చినుకులా
మనసు పరవశిస్తుంటుంది

నవ్వుకుంటూ కాలం
తాళం వేస్తుంటుంది
వెంటేవచ్చే నీడ నిట్టూర్పు గుర్తుందా

జ్ఞాపకాలన్నీ తోసుకుస్తుంటే
కోరికలన్నీ కరిగిపోతుంటాయి
ఈసారి మనసు స్వచ్ఛంగా నవ్వుతుంది

సమయం మహాగొప్పది
మునిమాపువేళలో
నువ్వేమిటో చూపుతుంది

– సి.యస్.రాంబాబు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *