నా జీవితం

నా జీవితం

నా జీవితం లో అధిక భాగం,

నేను ప్రవహిస్తూ,

నిన్ను కనువిందు చేస్తాను.

కొంతకాలం గడ్డకట్టి కఠిన శిల మాదిరిగా కనిపిస్తాను.

నీవు ఎలా ఉన్నవో అలానే ఉండు.

నన్ను చూసి జాలిపడి నీరై కారకు !

ఇది, నా జీవితం.

– వాసు

Related Posts