నమ్మకం

నమ్మకం

మనం తలపెట్టిన కార్యం మంచిదనే నమ్మకం మనకున్నప్పుడు.
అవాంతరాలెన్ని ఎదురైనప్పటికీ పట్టించుకోరాదు.!

– దేవా

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress