నమ్మకం

నమ్మకం

మనం తలపెట్టిన కార్యం మంచిదనే నమ్మకం మనకున్నప్పుడు.
అవాంతరాలెన్ని ఎదురైనప్పటికీ పట్టించుకోరాదు.!

– దేవా

Related Posts