నారాయణా…

నారాయణా…

నీ కన్నుల కమనీయ తీక్షణ పవనములు
నీ స్పర్శ సాయించు సమ్మోహన సిరులు
నీ దర్శనంబు దరిచేర్చు దివ్యదేశముల్
నీ చిద్విలాస చిరునవ్వు చిందించ చరితార్థమవున్

– సూర్యక్షరాలు

Related Posts