నవ్వుతూ…

నవ్వుతూ…

బ్రతికితే నలుగురు మెచ్చేలా…
చనిపోతే నలుగురు వచ్చేలా
నవ్విస్తూ ఆ నవ్వుల్లో బ్రతకాలి.

– శ్రావణ్ 

Related Posts