నే’ నీ దరి

నే’ నీ దరి

నా దారిలో వెళ్తున్నా అనుకున్నా,
నీ దరి చేరుకున్న.
నాదీ, నీ దారేనని తెలుసుకున్నా!

– బి. రాధిక

Related Posts