నీ జత కోసం

నీ జత కోసం

నువ్వు నాకు జత
నీ జత కోసం ఎదురు చూస్తున్న
నువ్వు నేను ఒక జత
నా మనసు కోరుకుంటుంది నీ జత
మనం పెళ్లి చేసుకొని అవుతాము జంట.

– మాధవి కాళ్ళ

Related Posts