నీ కోసం

నీ కోసం

కానరాని చీకటేదో మనసు లోతుల్లో దాగుతుంటే,

కన్నీరు సంద్రమై, మానసోక నావలా పరుగెత్తమంటుంటే,

కాలం మూడిందంటూ కళ్ళముందు కదలాడుతుంటే,

జీవన గమ్యము ఏమిటో తెలియనిస్థితిలో,

కబోధిలా వెతుకుతున్నా రంగుల లోకంలో.. నీ కోసం…..

– భవ్యచారు

Related Posts