నీ మనసు

నీ మనసు

నీ మనసు బంగారం..
అది విరిగినా.. ముక్కలు అయినా కాల్చినా
దాని విలువ, స్థాయి, స్థానం ఎప్పటికి తరగదు..
మన ఆలోచన విధానం మారింది అంతే…

– మల్లి ఎస్ చౌదరి

Related Posts