నీ రూపం

నీ రూపం

వేకువ వానల్లో వాసంత సమీరమా
ప్రకృతిని చూసి నా మనసు రాగమైనప్పుడు

 

ఆ చినుకులతో కలసి నీ పాదాలు తాళం వేసినప్పుడు
నీ రూపాన్ని నా కళ్ళలో నిలిపిన క్షణాల్ని ఎలా మరచి పొగలను…

– శివరామ్ శంకర్ నాయుడు

Related Posts

Telugu cinema Quiz by Aksharalipi Suresh Name Ringtone Free Download MR.SURESH PLEASE PICK UP THE PHONE MP3 RINGTONE FREE DOWNLOAD “పంచారామాలు” అనగా ఏమిటి ?