నీ శక్తి

నీ శక్తి

నీ శక్తి నీకు పరిచయం చేసుకోవడమే
నీ ఆసక్తికి మూల కారణం.

– రాధిక.బి

Related Posts