నీ విజయం

నీ విజయం

నువ్వు చేరాలనుకున్నదే, నీ గమ్యం.
నువ్వు సాధించినదే, నీ విజయం.
నీ వెనకున్నదే, నీ సైన్యం.

-బి.రాధిక

Related Posts