నీ వ్యక్తిత్వం

నీ వ్యక్తిత్వం

ఒకరి దృష్టిలో నువ్వు ఉన్నతంగా నిలవడం, అది వారి వ్యక్తిత్వం.
ఒకరు, నీదృష్టిలో ఉన్నతంగా నిలవడం,
నీ వ్యక్తిత్వం.

-బి.రాధిక

Related Posts