నేనే నువ్వైతే

నేనే నువ్వైతే

ఇంకా నువ్వు రావేమో అనుకున్నా
అందరూ తిడుతున్నా
ఏదో ఆశ నన్ను నడిపించింది
అదే ఆశతో అందరికీ సమాధానం చెప్పగలిగాను
అందరి నోర్లు ముయించాను
కానీ నరం లేని నాలుక ఏవేవో మాట్లాడింది, రెండు నాలుకల బయట పెట్టి నోటితో మాట్లాడుతూ నొసలు తో వెక్కిరించిన వారి నోర్లు ముయించడాము నా వల్ల కాలేదు,
సిగ్గుతో,అవమాన భారంతో ఇంట్లో మూలాన కూర్చున్న నన్ను నీలో కళిపావు,వాగిన నోళ్లను నువ్వే ముయించావు
నేనే నువ్వైతే,నువ్వే నాలో సగమైన క్షణాన ఆ అధ్భుతమైన అనుభవాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేను ..
కానీ నువ్వే నేనైన క్షణం నాలో హృదయం పొంగి పోయింది
ప్రపంచాన్ని గెలిచినంత ఆనందం
ఇన్నాళ్లు వెక్కిరించి న వారంతా అపురూపంగా చూసుకున్నారు
ఆడతనానికి నిండుదనం తెచ్చే అమ్మతనన్ని నాకిచ్చి నువ్వే నేనై పోయావో,నేనే నువ్వయ్యావో ..కానీ
అమ్మలోని కమ్మదనాన్ని నాకు రుచి చుపావు, మాతృత్వపు మకరందాన్ని చవి చూసేలా చేసిన నువ్వు ఏ జన్మ పుణ్య ఫలమో నాకీ జన్మ సార్ధకం చేశావు..

– భవ్యచారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *