నేను

నేను

బుద్ధివంతులైన పిల్లలు
అణుకువ గల భార్య
ఆరోగ్యమైన జీవితం
ఒత్తిడి లేని ఉద్యోగం
చీకుల్లేని ఆర్థిక పరిపుష్టి

ఇవేవీ లేని జీవితం సాగిస్తున్న
మధ్య తరగతి బందీని
క్షణక్షణము జీవితపు సెలవు
కోరుకొనే కూలీని
బంధాల చట్రం లో చిక్కుకున్న
అనుబంధిని
అసమర్థుని జీవితపు యాత్ర కు అర్థాన్ని

– ఎస్. రహంతుల్లా

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *