నేనొక నక్షత్రం

నేనొక నక్షత్రం

నేనొక నక్షత్రం

నేను ఒక సాక్షర నక్షత్రాన్ని.
నేను వెలుగునే పంచుతాను.
నిభిడాంధకారాన్ని తరిమివేస్తా.
జ్ఞాన కాంతులను వెదజల్లే ఆ
తారాతోరణంలో నేను తారను.
సమాజం ఆకాశం అయితే మన
కవులే కాంతులీనే ఆ నక్షత్రాలు. చుట్టూ వెలుగును ప్రసరిస్తారు.
పాఠకుల ఉల్లము ఝల్లనేలా
కవితలను వ్రాస్తూ ఉంటారు.
మంచి మాటలను అందిస్తారు.
చెడు మాటలకు దూరం వారు.
కవులను ప్రోత్సహించు నేస్తం.
పాఠకులు ప్రోత్సాహమే కవుల
మనసులో ఉత్సాహం నింపేది.
కవుల కవితలే ప్రేరణ ఇచ్చేవి.
ప్రేరణ ఇచ్చే ఆ నక్షత్రాల తోటలో నేనొక నక్షత్రాన్ని.

 

-వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

ప్రేమ జ్వాల మొదటి భాగం Previous post ప్రేమ జ్వాల మొదటి భాగం
స్నేహ ధర్మం  Next post స్నేహ ధర్మం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close