నేను

నేను

నేను

 

ఎప్పుడూ ఎవరితో సరిగ్గా మాట్లాడని నేను

ఇప్పుడు నీతో మాట్లాడడానికి ఇంతలా పరితపిస్తున్నాను…….

గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఇది ఖచ్చితం గా ప్రేమే …..

 

-రమ్య

తోడు Previous post తోడు
ఇంకా Next post ఇంకా

One thought on “నేను

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close